Regulations


I. Zasady ogólne

 

1. Celem udostępnienia kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego jest zwiększenie dostępu obywateli do gromadzonych od ponad 50 lat zbiorów i informacji o nich. Dane zgromadzone przez Muzeum, zawarte w nich informacje i płynąca z nich wiedza, mają służyć rozwojowi społeczeństwa, zarówno polskiego jak również europejskiego i światowego. Dostęp do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu ma za zadanie przyczynić się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury, z uwagi na lokalizację (w szczególności dla mieszkańców wsi i małych miast), a także ograniczenia wynikające z niepełnosprawności ruchowej.

 

2. Celem strategicznym (długofalowym) udostępnienia zbiorów online jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

 

3. Muzeum udostępnia dane opisujące zbiory oraz wizerunki muzealiów w ramach realizowania swojej misji: Narodowe Muzeum Morskie przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechnia wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce. Muzeum realizuje swoją misję poprzez prace badawcze, konserwację zabytków, organizację wystaw i uczestnictwo w stowarzyszeniach muzealniczych. Muzeum stara się skupić wokół siebie ludzi, instytucje, urzędy i firmy związane z gospodarką morską, tak aby móc przy ich wsparciu realizować swoje cele i wypełniać wyznaczoną misję.

 

4. Muzeum publikuje wybrane zbiory w ramach domeny www.nmm.pl przy pomocy ustandaryzowanego schematu metadanych oraz wizerunków obiektów. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z udostępnionych zasobów przez Użytkowników.

 

5. Nazwa kolekcje NMM, Wirtualne Muzeum Morskie, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Muzeum, z zastrzeżeniem możliwości korzystania przez Użytkowników, zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.

 

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

7. Muzeum odpowiada za treści umieszczone w serwisie, w tym odnoszące się do prezentowanych obiektów i zastrzega sobie prawo ich zmian bądź wycofania bez podania przyczyny.

 

8. Przystępując do korzystania z kolekcji online użytkownik akceptuje treść oraz warunki użytkowania zawarte w niniejszym regulaminie. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

II. Warunki użytkowania

 

1. Niniejszy Regulamin charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od użytkownik serwisu kolekcje NMM należącego do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zasady wykorzystania tych danych przez Muzeum.

 

2. Administratorem danych jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, zwanej dalej Administratorem lub Muzeum.

 

3. Kolekcje NMM powiązane są z narzędziami do gromadzenia danych statystycznych służących dookreślania liczby użytkowników, częstotliwości odwiedzin etc. W ramach Kolekcji NMM nie są gromadzonedane osobowe.

 

4. Do korzystania z zasobów online konieczny jest dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej i akceptowanie plików cookie.

 

5. Udostępnione przez Muzeum kolekcje online wykorzystują pliki cookie aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 

6. Publikowane przez Muzeum metadane z wyjątkiem treści pola „opis” udostępnione zostają na zasadach Open Data, co oznacza, że mogą być wykorzystane i przetwarzane w dowolny sposób na cele prywatne i komercyjne. Natomiast dane z pola „opis” udostępnione zostają na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY- 3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).

 

7. Prezentowane wizerunki obiektów udostępnione zostają na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY- 3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/). W celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku nie wprowadza znaków wodnych bądź identyfikacyjnych na wizerunkach, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

 

8. Uznanie autorstwa wymaga podania każdorazowo informacji, że autorem opisu jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W przypadku stosowania języka angielskiego obowiązuje zapis: National Maritime Museum in Gdańsk, natomiast w przypadku języka niemieckiego: Nationales Maritimes Museum in Gdańsk. Dla innych języków należy stosować analogiczny zapis.

 

13. Muzeum nie wprowadza systemu identyfikacji URI.

 

III. Redakcja

 

1. Treści prezentowane na stronie przygotowane zostały przez pracowników sprawujących opiekę nad zbiorami w Muzeum, w oparciu o ewidencję muzealną, dostępne publikacje oraz badania.

 

2. Wszystkie prezentowane wizerunki cyfrowe 2D muzealiów zostały wykonane przez Pracownię Fotograficzną Muzeum.

 

3. W przypadku modeli 3D udostępnianych do pobrania w formacie PDF zawarta zostanie informacja w opisie pliku o autorstwie modelu.

 

4. W przypadku dodawania załączników do publikowanych treści, Muzeum każdorazowo będzie podawało informacje o autorstwie.

 

5. Nie wszystkie materiały znajdujące się w dyspozycji NMM, Muzeum jest uprawnione rozpowszechniać. Takie materiały nie będą umieszczane przez Muzeum online, niemniej jednak Muzeum dołoży starań aby umożliwić użytkownikom dostęp do tych materiałów.

 

6. W przypadku pytań, uwag bądź sugestii, prosimy o kontakt pod adresem mailowym WMM@nmm.pl.

 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej kolekcje.nmm.pl

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 9.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu online do Kolekcji NMM, wynikający z przyczyn technicznych.

 

10. Muzeum ze względów bezpieczeństwa, jak również z powodu innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów online na okres niezbędny do usunięcie skutków będących przyczyna przerwania dostępu.

 

11. Muzeum nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem serwisu, jego użytkownikami, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez użytkowników.

 

12. Muzeum ma prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie zbiory.nmm.pl. O zmianie Regulaminu Muzeum zawiadomi Użytkowników publikując odpowiednią informacje na stronie zasobów online.