Regulamin


Zasady i reguły korzystania ze Katalogu online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

I. Zasady ogólne

1. Celem udostępnienia katalogu online przez Muzeum jest zwiększenie dostępu obywateli do zbiorów i informacji o nich, gromadzonych od ponad 50 lat w Muzeum. Dane zgromadzone przez Muzeum, zawarte w nich informacje i płynąca z nich wiedza, mają służyć rozwojowi społeczeństwa, zarówno polskiego jak również europejskiego i światowego. Dostęp do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu ma za zadanie zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury, z uwagi na lokalizację (w szczególności dla mieszkańców wsi i małych miast), a także ograniczenia wynikające z niepełnosprawności ruchowej.

2. Celem strategicznym (długofalowym) udostępnienia zbiorów online jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

3. Muzeum udostępnia dane opisujące zbiory oraz wizerunki muzealiów w ramach realizowania swojej misji: Narodowe Muzeum Morskie przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechnia wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce. Muzeum realizuje swoją misję poprzez prace badawcze, konserwację zabytków, organizację wystaw i uczestnictwo w stowarzyszeniach muzealniczych. Muzeum stara się skupić wokół siebie ludzi, instytucje, urzędy i firmy związane z gospodarką morską, tak aby móc przy ich wsparciu realizować swoje cele i wypełniać wyznaczoną misję.

4. Muzeum publikuje wybrane zbiory w ramach witryny www.nmm.pl przy pomocy ustandaryzowanego schematu metadanych oraz wizerunków obiektów. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.nmm.pl przez Użytkowników.

5. Nazwa serwisu, www.nmm.pl i kolekcje.nmm.pl, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Muzeum, z zastrzeżeniem możliwości korzystania przez Użytkowników, zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Muzeum odpowiada za treści umieszczone w serwisie, w tym odnoszące się do prezentowanych obiektów i zastrzega sobie prawo ich zmian bądź wycofania bez podania przyczyny.

8. Przystępując do korzystania ze zbiorów online użytkownik akceptuje treść oraz warunki użytkowania zawarte w niniejszym regulaminie. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

 II. Warunki użytkowania

1. Niniejszy Regulamin charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od użytkownik serwisu zbiory.nmm.pl należącego do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zasady wykorzystania tych danych przez Muzeum.

2. Administratorem danych jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, zwanej dalej Administratorem lub Muzeum.

3. Do korzystania z zasobów online konieczny jest dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej obsługującej Flash, akceptować pliki cookie obsługującą JavaScript.

4. Udostępnione przez Muzeum zbiory online wykorzystują pliki cookie aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

5. Publikowane przez Muzeum metadane z wyjątkiem treści pola „opis” udostępnione zostają na zasadach Open Data, co oznacza, że mogą być wykorzystane i przetwarzane w dowolny sposób na cele prywatne i komercyjne. Natomiast dane z pola „opis” udostępnione zostają na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).

6. Prezentowane wizerunki obiektów udostępnione zostają na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/). W celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku nie wprowadza znaków wodnych bądź identyfikacyjnych na wizerunkach, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

7. Uznanie autorstwa wymaga podania każdorazowo informacji, że autorem opisu jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W przypadku stosowania języka angielskiego obowiązuje zapis: National Maritime Museum in Gdańsk, natomiast w przypadku języka niemieckiego: Nationales Maritimes Museum in Gdańsk. Dla innych języków należy stosować analogiczny zapis.

8. Muzeum nie wprowadza systemu identyfikacji URI.

9. Szczegółowy opis dostępnych funkcjonalności zamieszczono w Instrukcji użytkowania zbiorów online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

III. Redakcja

1. Treści prezentowane na stronie przygotowane zostały przez pracowników Muzeum, w oparciu o ewidencję muzealną, dostępne publikacje oraz badania własne.

2. Wszystkie prezentowane wizerunki cyfrowe 2D muzealiów zostały wykonane przez Pracownię Fotograficzną Muzeum.

3. W przypadku modeli 3D udostępnianych do pobrania w formacie PDF zawarta zostanie informacja w opisie pliku o autorstwie modelu.

4. W przypadku dodawania załączników do publikowanych treści, Muzeum każdorazowo będzie podawało informacje o autorstwie.

5. Nie wszystkie materiały znajdujące się w dyspozycji NMM, Muzeum jest uprawnione rozpowszechniać. Takie materiały nie będą umieszczane przez Muzeum w Zbiorze online, niemniej jednak Muzeum dołoży starań aby umożliwić użytkownikom dostęp do tych materiałów.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej kolekcje.nmm.pl

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 9.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Zbiorów online, wynikający z przyczyn technicznych.

9. Muzeum ze względów bezpieczeństwa, jak również z powodu innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Zasobów online na okres niezbędny do usunięcie skutków będących przyczyna przerwania dostępu.

10. Muzeum nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem serwisu, jego użytkownikami, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy tez nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez użytkowników.

11. Muzeum ma prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie kolekcje.nmm.pl. O zmianie Regulaminu Muzeum zawiadomi Użytkowników publikując odpowiednią informacje na stronie zasobów online.